ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (KDNG) သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ ျပင္ပေရာက္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းထားေသာ ကြန္ယက္အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

KDNG အဖြဲ႔သည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအေပၚ အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြ႔ံၿဖိဳးသာယာသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခု တည္ေဆာက္ရန္ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ စစ္အစုိးရ၏ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူေရးႏွင့္ တသီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရး အပါအ၀င္ အႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေကာက္ယူစုေဆာင္းသည္။

ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားကို ေဒသအဆင့္ အေျဖရွာႏုိင္ေရးအတြက္ ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ ဤကဲ့သုိ႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအစား အျခားနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျမွင့္တင္ေပးသည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးက္ေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမုိပါ၀င္မႈကို အားေပးသည္။

KDNG အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွတဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတိုက္ပြဲအတြင္း တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။