ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသမွ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို ျမန္မာအစိုးရမွ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ေတာရုိင္းတိရိစာၧန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (Wildlife Conservation Society)၏ အကူအညီျဖင့္ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႕အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၂၁၈၉၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ အက်ယ္အ၀န္း (၈၄၅၂ စတုရန္းမိုင္) ရွိေသာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းတခုလံုးပါ၀င္ေစရန္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ ထိုထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကို တိုးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ ေရနံတူးေဖာ္ေရးကိုလည္း လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး စစ္တပ္အာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္နီးစပ္သူ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ကိုလည္း ဤထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ ဇိ၀ေလာင္စာဆီရရွိေရးအတြက္ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည္ ပီေလာပီနံ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္ရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳခဲ့သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအတြင္း ဖ်က္ဆီးေနမႈမ်ားအေပၚ ေတာင္ရုိင္းတိရစၧာန္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ (WCS) မွ ယခုခ်ိန္အထိ မည္သည့္တုန္႔ျပန္မႈမွ မရွိသည့္အျပင္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းသည္ အဓိက ကမၻာ့က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိေနဆဲျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့က်ားထိန္းသိမ္းေရးအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေနာင္ အႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသတြင္ က်ားေကာင္ေရ မႈလထက္ ႏွစ္ဆ တုိးျမင့္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည့္။

စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား

ပီေလာပီနံစုိက္ပ်ဳိးေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွေသာ အာဏာရွင္တဦးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ သည္။ ရန္ကုန္္အေျခစုိက္ ယုဇနကုမၸဏီကုိ က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ ဤ “ စုိက္ပ်ဳိးေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဇုန္” ကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယုဇနကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ဥကဌမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နာမည္အၾကီး ဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း အမတ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရသူတဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဌးျမင့္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဧက ၂၀၀၀၀၀ ရွိ ပီေလာပီနံစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းၾကီးသည္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ၏ အဆင့္အတန္းကုိ ပ်ယ္ရယ္ျပဳသည္။ ထြန္စက္၊ ေျမတူးစက္၊ ေျမညွိစက္၊ အေျမာက္အမ်ားသည္ သစ္ေတာအုပ္မ်ားကုိ တစစိဆြဲထုတ္ပစ္လုိက္ၿပီး ၀ါးရုံမ်ားကုိ ျပားျပား၀က္ၿဖိဳလွဲပစ္ကာ ရွိၿပီးသား လယ္ေျမငယ္မ်ားကုိလည္း ျပား၀ပ္ေစခဲ့သည္၊ တိရစၧာန္နယ္ေျမသတ္မွတ္ထားသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ မ်ားႏွင့္ “အမဲမပစ္ရနယ္ေျမ” ဆုိသည့္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘာမ်ွမရွိေတာ့သည့္ ရႈခင္းကြင္းျပင္ၾကီးကုိ ဆန္႔က်င္လွ်က္ ထီးထီးမားမား က်န္ရစ္ေနခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ က်န္ရွိေနသမွ်မွာ ထုိအရာမ်ားသားျဖစ္ေတာ့သည္။ ျပည္ပအလုပ္သမား ၂ ေထာင္ေက်ာ္၏ ေန႔စဥ္အလုပ္ၾကိဳးပမ္းမ်ားႏွင့္ ဓာတုေဗဒ ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ျမက္သတ္ေဆး မ်ား (အပင္ေသေဆး) အသုံးျပဳျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတခုလုံးသည္ ပီေလာပီနံစုိက္ခင္းမ်ား၊ ၾကံစုိက္ခင္းမ်ား၊ ၾကက္ဆူ စုိက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းေနၿပီးျဖစ္သည္။

ေရနံတူးေဖာ္ျခင္း

ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းတခုလုံးသည္ ထိန္းသိမး္ကာကြယ္ရမည့္ ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္ေျမအစိတ္ အပုိင္းမ်ားစုမွာ ေရနံတူးေဖာ္္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမထဲတြင္ လုပ္ကြက္ A (Block A)ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ရုရွားကုမၸျဖစ္သည့္ (Nobel Oil)သည္လည္း ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ အတြင္း ေရနံတူးေဖာ္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း

ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမး္ေဒသအတြင္း အဓိက ေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာေပါင္း ၃၁ ေနရာႏွင့္ က်ားထိန္း သိမ္းေရးနယ္ေျမတ၀ွမ္းရွိ လုပ္ေဆာင္လ်ွက္ရွိေသာ သတၴဴတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (KDNG ) ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူစစ္အစုိးရသည္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားေပးၿပီး လုပ္ငန္းအဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အတြက္ ထုိ႔ကုမၸဏိမ်ား အစုိးရအား ျမင့္မားေသာ အခြင့္ေငြမ်ားႏွင့္ လာဘက္ ထုိးမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရသည္။ ထုိတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဥပေဒမဲ့စြာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ေတာက္မ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ၾကသည့္အတြက္ တိရစၧာန္မ်ား၏ တည္ရွိေန ထုိင္ရာေနရာႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပ်က္စီးေစသည္။ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ရန္အတြက္ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသသုိ႔ လူအေျမာက္အမ်ား ၀င္ေရာက္ေျပာင္းေရြ႔ေနထုိင္ျခင္းသည္ လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ဖိအားျဖစ္ေစသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္လည္း အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိပါသည္။

ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား
ႏုိဘယ္အိြဳင္း

ရုရွားေရနံကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ႏုိဘယ္အြိဳင္းကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွီ ကုန္းတြင္းပုိင္းေနရာ ႏွစ္ေနရာ တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ဖက္စက္ထုတ္ယူရန္အတြက္ ျမန္မာေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔လုပ္ ငန္း (MOGE) ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရပုိင္သတင္းစာျဖစ္သည့္ ျမန္မာအလင္း သတင္းစာတြင္ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔၌ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ (MOGE) ၏ ညြန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဌး ႏွင့္ ႏုိဘယ္အြိဳင္းကုမၸဏီ ဥကၠဌ (Grigory Gurevich) တုိ႔မွ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ဤစာခ်ဳပ္အရ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္မႈကုိ ဟူးေကာင္းႏွင့္ အူရႈးေဒသတြင္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယုဇန

ယုဇနကုမၸဏီကုိ ဦးေဌးျမင့္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ နာမည္အၾကီးဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္းတဦးျဖစ္သည့္အျပင္ ယခုလက္ရွိတြင္လည္း တနသၤာရီတုိင္း၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႔နယ္မွ အမတ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးေဌးျမင့္ ျဖစ္ သည္။ ကုမၸဏီသည္ ေဟာ္တယ္ႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီး သြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း (အထူးသျဖင့္ ဆီအုန္းႏွင့္ ရာဘာစုိက္ပ်ဳိးေရး) မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္တြင္ ေဟာ္တယ္ (၃) ခုႏွင့္ ယုဇနစူပါမားကတ္ကုိလည္း ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ယုဇနသည္ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ တႏုိင္း (Danai) ၾကားရွိ လီဒုိလမ္းမၾကီးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ကန္ထရုိက္လုပ္ခြင့္ ရခဲ့ သည္။ ထုိကန္ထရုိက္အရ ယုဇနကုမၸဏီသည္ ထုိလမ္းမအတြက္ အခြန္ေကာင္ခံပုိင္ခြင့္ကုိ ႏွစ္ ၃၀ ၾကာလုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ဦးေဌးျမင့္သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သူ အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္၏ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပ သမဂၢသုိ႔ သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ခြင့္ခံရၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈကုိလညး္ခံရသူျဖစ္သည။

ဦးေဌးျမင့္သည္ ျမန္မာငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဥကၠဌတဦးျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးဦးပုိင္အသင္း ၏ အၾကီးအကဲတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးေဌးျမင့္ သည္ ငါးဖမ္းသေဘာၤဦးပုိင္အသင္း၏ ဥကၠဌတဦးျဖစ္သည္။

လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အေျဖရွာျခင္း

အကယ္၍ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမအား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ဆုိလ်င္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ ရွိရန္လုိအပ္ၿပီး ထုိေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ရွိရန္ လုိအပ္သည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ျပန္လညသုံးသပ္သင့္ၿပီး က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ ဖ်က္ဆီးခံေနရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိတ္ဆိတ္မေနသင့္ေပ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈရွိရန္၊ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ရန္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ကာကြယ္မႈရွိရန္ႏွင့္ လူမႈေရးတရားမ်ွတမႈမ်ားရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစိစနစ္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။