သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

 

ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် အဓိကအခန်ကဏ္ဍဖြစ်သည့် သဘာဝသံယံဇာတဆိုင်ရာ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး Workshop ကို KDNG, BEWG မှဦးဆောင်ကာ National Brotherhood Federation (NBF) တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် ၂ ရက်သာ ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။

ထို Workshop တွင်-
အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်သားများသည် သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ရှိ မြေယာနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၏ မူလပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြပြီး ၎င်းအရင်းအမြစ်များအား အသုံးချပိုင်ခွင့်၊ ထိန်းချုပ်ခွင့် နှင့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်တို့ ရှိရမည်။

တိုင်းရင်းသားများလိုလားသည့် တန်းတူရေး၊ တရားမျှတရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အခြေခံသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် ပေါ်ပေါက်ရေး ဖော်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း မြေယာနှင့် သဘာဝအရင်း အမြစ်ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအကြီးစား စီမံကိန်းအသစ်များနှင့် မပြီးပြတ်သေးသော စီမံကိန်းများကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားပြီး အစိုးရနှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအကြား ချုပ်ဆိုထားသော သဘောတူညီချက် စာချုပ်များအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ဒေသခံပြည်သူလူထုကို အသိပေးရန် နှင့် သဘောထားရယူရန် စသည့်အချက်များအား သဘောတူညီကြပါသည်။

26-27.9.2019
Panda Hotel, Yangon