သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ အဓိကအခန္က႑ျဖစ္သည့္ သဘာဝသံယံဇာတဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Workshop ကို KDNG, BEWG မွဦးေဆာင္ကာ National Brotherhood Federation (NBF) တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ၂ ရက္သာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ထို Workshop တြင္-
အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္သားမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ရွိ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား၏ မူလပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္တို႔ ရွိရမည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ တန္းတူေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚေပါက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေျမယာႏွင့္ သဘာဝအရင္း အျမစ္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈအႀကီးစား စီမံကိန္းအသစ္မ်ားနွင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ားအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ေဒသခံျပည္သူလူထုကို အသိေပးရန္ ႏွင့္ သေဘာထားရယူရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားအား သေဘာတူညီၾကပါသည္။

26-27.9.2019
Panda Hotel, Yangon