ေသြးစြန္းေသာပယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ေသြးစြန္းေသာပယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ (၂၀.၈.၂၀၁၉)