သွေးစွန်းသောပယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

သွေးစွန်းသောပယင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (၂၀.၈.၂၀၁၉)