ေသြးစြန္းေသာပယင္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဌာနတိုင္းရင္းသား လူဦးေရကိုထပ္မံ ေမာင္းထုတ္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမ၏ ၾကြယ္၀ေသာသဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္သူတို႔၏ စစ္ပြဲကို တစ္ဆင့္ျမွင့္ ခဲ့သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခါးပတ္ကြင္းနွင့္ လမ္းပဏာမ ေျခလွမ္း၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယဆက္ထားေသာ သမိုင္း၀င္ လီဒိုလမ္း လံုၿခံဳရန္ႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္ႀကီးမားမ်ားျပားလွေသာ ပယင္းတူးေဖာ္မႈမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေကာင္းဆံုးေသာ ထိုးစစ္ၾကီးကိုကခ်င္ျပည္နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ပယင္းသည္ကမၻာ႔ရတနာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ဒိုင္ႏိုေဆာ ေခတ္အတြင္းျဖစ္ေပၚသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။

အျပည့္အစံုုယူရန္