ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ သယံဇာတ ျပႆနာ

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းသည္ ကမာၻတြင္ အရွည္ၾကာဆုံးျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကေရာ၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကပါ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါ သည္။

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အတူ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာရာတြင္ ၁၉၄၈ မတိုင္ခင္ကတည္းက အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီလို ပါတီမ်ားက လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟု ဖဆပလ အစိုးရကို အေစာဆုံးေၾကညာခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန႔္ ရွိၿပီဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းစစ္သက္တမ္းရင့္လာသည့္အခါ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဦးေဆာင္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုအခါ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကမူ ယခုအခါ အားေကာင္း ေမာင္းသန္ျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိ၏။

ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ေနေသာျပည္တြင္းစစ္ကို အားလုံးကရပ္ဆိုင္းလိုၾကသည္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလိုေပ။

ယခု NLD အစိုးရ အာဏာရလာသည့္အခ်ိန္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က စတင္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၏ အဆက္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခင္အစိုးရေရာ၊ ယခုအစိုးရေရာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆြးေႏြးၾကျခင္းကို ကာယကံ ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္အသိျဖစ္၏။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အေစာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္တြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာမူ ယခုအခါတြင္ တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ဤသို႔ ႀကိဳးပမ္းေနသည္မွာ အားရစရာေကာင္းေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွာမူ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးပင္မတည္ေဆာက္နိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ယခုလို အရပ္သားအစိုးရ၊တနည္း ျပည္သူလူထုက ေ႐ြး ခ်ယ္တင္ျမႇောက္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ပိုၿပီး နားလည္မႈရွိရွိ၊ သေဘာထားႀကီးႀကီးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ ေဆာက္နိုင္ရေပမည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္ေဆာက္နိုင္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားတြင္ အဓိကနိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈ မရနိုင္ေသးသလို အေရးပါေသာ ေနာက္တခ်က္မွာ သယံဇာတျဖစ္ေလသည္။ ထိုႏွစ္ခ်က္မွာ တခုႏွင့္ တခု ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိ၏။ နိုင္ငံေရးအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို မူအားျဖင့္ သေဘာ တူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ လုံးလုံးျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို သေဘာ မတူနိုင္၊ မလိုက္ေလ်ာနိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္ရသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရသလို တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားပိုင္နက္အတြင္းရွိ သယံဇာတခြဲေဝမႈတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ျပည္မႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မရသလို အင္းအား ႀကီးမားေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကလည္း သယံဇာတမ်ားကို တိုင္းရင္းသားတို႔ လက္ခံနိုင္ေလာက္ေအာင္ ခြဲေဝမေပးနိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္း စစ္ႀကီး အဆုံးမသတ္နိုင္ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟုသုံးသပ္ရေပမည္။

သယံဇာတထုတ္ယူေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေလာေလာဆယ္ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ျဖစ္ေသာ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕/ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIO/KIA) တို႔ႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ စစ္ပြဲမွာ အသိသာဆုံးဟု ဆိုရမည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့သည္မွာ ၾကာရွည္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရေနာက္ဆုံးကာလမ်ားတြင္ သယံဇာတ ခြဲေဝေရးျပႆနာတက္သည္ဟု သတင္းၾကားၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားပါေတာ့သည္။

ထိုသို႔ ဗဟိုအစိုးရအေပၚ သယံဇာတႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘဝင္မက်သည္မွာ လက္နက္ကိုင္ကခ်င္အဖြဲ႕မ်ားသာမက ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း မေက်နပ္ေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ရွိလာရပါသည္။

၂၀၁၇ ခု ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၈ ဖြဲ႕က ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခု ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႕ထုတ္ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေရးသားထားသည္ကို ဖတ္ရေလသည္။

“ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တနိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေ႐ႊ၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားအတြင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဇြန္ ၁၅ ရက္ေနာက္ဆုံးထားထြက္ခြာရန္ စာထုတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္းေဒသတြင္ စစ္ေရးပဋိပကၡတရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသသည္ ေ႐ႊႏွင့္ ပယင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေနေသာ ေဒသမဟုတ္ဘဲ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေထာင္းေသာင္းခ်ီ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာ ေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း”ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“အခုအခ်ိန္မွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေနၿပီးမွ စစ္ပြဲဆင္ရျခင္းဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးလို႔ဆိုၿပီးမွ မွန္ကန္တယ္ ဆိုတဲ့ အပိုင္းကေနၿပီးေတာ့ သြားေနၾကတယ္ရွင့္၊ အဲဒါေၾကာင့္ က်မတို႔အေနနဲ႕ ဒီေျဖရွင္းနည္းက မွန္ကန္တဲ့ေျဖရွင္း နည္း မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္တဲ့သေဘာပါ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စာျဖန႔္တဲ့အခ်ိန္ကေနစၿပီးသဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကေန ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္ေပါ့၊ အဲဒါကို အန္တီတို႔က မဟုတ္ပါ ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါ”ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာက ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုသည္။

အတည္တက်ရွိေနသည့္ ေဒသ

နမ္ျဖဴ၊ နမ္ခမ္/နမ္ေဂါန္၊ အင္ဂါးဂါး၊ ခန္ဂ်ား၊ တုံမဏီ၊ ေကာင္ရာ၊ ဒိန္ခြန္ ၁-၂၊ မုန္ေခါမ္ စသည့္ ေက်း႐ြာ ၉ ႐ြာသည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဘာသာေရး အေဆာက္အအုံမ်ား၊ ေက်းလက္ ေဆးေပးခန္းမ်ား အတည္တက်ရွိေနသည့္ ေဒသ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

အိမ္ေျခတေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္

“ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီေက်း႐ြာေတြက သမိုင္းနဲ႕ခ်ီၿပီးရွိတယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ၊ ဒီေက်း႐ြာေတြက အရမ္းၾကာၿပီ၊ အခုဆို အိမ္ေျခတေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတခုေလာက္ရွိတဲ့ ႐ြာေတြပါ၊ အခုက ေက်ာက္တြင္း၊ ေ႐ႊတြင္းတင္မကဘဲ မူလ ကတည္းက အတည္တက်ရွိေနတဲ့ ႐ြာေတြကိုပါ ေ႐ႊ႕ခိုင္းလိုက္သလိုျဖစ္သြားတာေပါ့၊ ဒီလိုေ႐ႊ႕ခိုင္းလိုက္လို႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္က ပိုေကာင္းလာဖို႔မရွိဘူးေလ”ဟု ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာျပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဟန္ျပ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေနရာခ်ေပးရန္ ေျမယာမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို မည္သည့္အခါမွ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ

တရားမဝင္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာ့ တပ္ မေတာ္ အေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းသည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ ေက်ာက္ စိမ္းတူးေဖာ္လ်က္ရွိေနေသာ ဖားကန႔္ေဒသတြင္း ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိ သည္ ဟု ကခ်င္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၈ ဖြဲ႕၏ အခ်က္ ၈ ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕ေက်ာ္က အရင္ဆုံး အဆိုျပဳ ျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဝန္းရံေထာက္ခံၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတကို ဗဟိုမွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံလူထုက စီမံခန႔္ခြဲျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ ခ်က္၏ ေနာက္ဆုံး အခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္

ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္အဖြဲ႕၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတိုင္ ပင္ခံ အဖြဲ႕၊ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္အပါအဝင္ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၈ ဖြဲ႕က ပူးေပါင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တနိုင္းေဒသတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တို႔ စစ္ေရးတင္းမာလ်က္ ရွိသည္။

ထိုသတင္းကို ဖတ္ရသည့္အခါတြင္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္ဝွမ္းမွ ထြက္ရွိေသာ သယံဇာတအေပၚေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဗဟို အစိုးရတို႔ၾကား နယ္ေျမျပႆနာ၊ သယံဇာတထုတ္ယူေရးျပႆနာတို႔ ျဖစ္ေပၚေနကာ ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၈ ဖြဲ႕က  ထိုေဒသရွိေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ထိုေနရာမွ ဖယ္ရွားပစ္သည့္အေပၚ လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ျပန္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတူ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕ကလည္း ကခ်င္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ သယံဇာတသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတို႔ သီးသန႔္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသးသည္။

ကခ်င္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းညွိႏွိုင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ M ေကာန္လက ျပည္သူ႕ လႊတ္ ေတာ္ေကာ္မတီသို႔ အဓိက အခ်က္ ၆ ခ်က္တင္ျပေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဒါက္တာ M ေကာန္လက“က်ေနာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ Point ေတာ့ အစြမ္းကုန္ မေရာက္ေသးဘူးေပါ့၊ သူတို႔နဲ႕ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်င္တယ္၊ ဥပေဒသဘာတရားအရ ေကာ္မတီရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံအရ ေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ ထုတ္ေပးလို႔မရဘူး၊ သူတို႔မွာ အခြင့္အာဏာမရွိဘူး၊ သူတို႔က လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရဆိုရင္ သူတို႔က တိုက္ရိုက္နားေထာင္တယ္၊ ဒါေလာက္ပဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵကေတာ့ အခုကေတာ့ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ၿပီး ေကာ္မတီနဲ႕ လာေတြ႕တာေလ၊ ေတြ႕တယ္ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္း အေန နဲ႕ လုပ္တဲ့အတြက္ ဒါကခ်င္ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းအေနနဲ႕ လုပ္တဲ့အတြက္ ဒါကခ်င္ လူထုရဲ႕အသံပဲ” ဟု ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ “က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီလို တိုက္ရိုက္ေျပာလိုက္တယ္၊ ကခ်င္လူထုရဲ႕ အသံက ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ပါတယ္၊ အဲဒါ သူတို႔ကို တိတိက်က်ေျပာတယ္၊ လူထု အသံသူတို႔နားေထာင္ေစခ်င္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာတယ္၊ သူတို႔ကလည္း နားေထာင္သင့္တယ္ေပါ့၊ ဒီအထဲမွာ ျဖစ္နိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ျဖစ္နိုင္ရင္ေတာ့ ဒီကိစၥေတြကို အတတ္ နိုင္ ဆုံး ညွိႏွိုင္းၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒကိုေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ ထည့္သြင္းေစခ်င္တယ္။

က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အဲဒီလို အႀကံဉာဏ္ေပးလိုက္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အေျခခံၿပီးေရးဆြဲတယ္၊ နဝတ ေရးဆြဲတဲ့ဟာပဲ၊ အဲဒါကိုပဲ ျပန္လုပ္တာ၊ အဲဒီမွာသိပ္ၿပီး မေျပာင္းလဲဘူး၊ ေထြေထြထူးထူးေျပာင္းလဲခ်က္ သိပ္မပါဘူး၊ မပါတဲ့ အခါက်ေတာ့ အခုျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဆိုရင္ ဖက္ဒရယ္ကိုလည္း ရည္႐ြယ္တယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥ လည္း လုပ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔ ဒီဟာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရင္ လူထုအသံနားေထာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္ ဆိုရင္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျဖစ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးဆိုရင္ ၂၀၁၇ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ဥပေဒဟာ က်ေနာ္တို႔နဲ႕ ပတ္သက္ ခ်က္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ေလာက္ ရွိတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ေတြရဲ႕ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းက ေက်ာက္စိမ္းပဲ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးကို အဓိကကိုင္လႈပ္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ သိပ္အေရးႀကီး တယ္ လို႔ က်ေနာ္တို႔ တင္ျပထားတယ္၊ တင္ျပထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီကိစၥေပၚမွာ မေက်လည္မႈေတြ သိပ္မ်ားေနမယ္ ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကလည္း သိပ္မျဖစ္နိုင္ဘူး။ ဒီလူေတြ အဲဒီေလာက္ထိ ဂယက္ရိုက္နိုင္တယ္၊ အဲဒီျပႆနာေတြရွိ တယ္၊ သူတို႔ကိုလည္း အဲဒါေတြ အသိေပးလိုက္တယ္”ဟု ေျပာဆိုသြားသည္ကို သတင္းစာတြင္ ဖတ္လိုက္ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒါက္တာ Mေကာန္လက လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒေရးဆြဲၿပီးလွ်င္ ကခ်င္လူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳမႈနည္းပါးပါက ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္းဆိုခ်က္အားလုံးေပးရမည္ဟုမဆိုလိုေၾကာင္း၊ လူထုကို အက်ိဳးျပဳ ေသာ၊ လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္ ေရးဆြဲေသာဥပေဒ ျဖစ္ရန္ လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဘဝင္မက်၊ မေက်နပ္ၾကျခင္းမွာ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ ေရာက္ အေကာင္အထည္မေဖာ္သလို ဗဟိုအစိုးရက ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန႔္အပ္ရာက အစ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္မဲေနၾကျခင္း ျပႆနာ၊ ျပည္မႏွင့္ ျပည္နယ္တန္းတူခြင့္မရွိေသာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ယခု အခ်ိန္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနကို ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ေသာအစိုးရကသာလွ်င္ ျပည္နယ္ လူထု၊ တိုင္းရင္းသား လူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထားကာ သေဘာထားႀကီးႀကီး၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရေပ လိမ့္မည္။  ။

ထက်မြက် သည် ရန်ကုန် အခြေစိုက် စာရေးဆရာ တဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ပြည်တွင်းတွင် ထုတ်ဝေနေသည့် စာနယ်ဇင်း မီဒီယာများ တွင် နိုင်ငံရေး စာပေများကိုလည်း ရေးသားနေသော စာရေးဆရာ တဦးဖြစ်ပါသည်။

Irrawaddy News