“ေငၚ႔ခ်မ္းခလြင္ျပင္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း” အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း ႏွင့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ

“ေငၚ႔ခ်မ္းခလြင္ျပင္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း” အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း ႏွင့္ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕ Kachin Development Network Group (KDNG) ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။