ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ တြင္းထြက္ တူးေဖာ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဆို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ေက်ာက္မ်က္ ရတနာႏွင့္ တြင္းထြက္ သတၳဳ သယံဇာတမ်ားအား ေရရွည္ သုံးစြဲခံစားနိုင္ေရး အတြက္ တူးေဖာ္ ထုတ္ လုပ္မႈ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို ယေန႕ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

အဆိုကို ေစတုတၱရာ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သယံဇာတမ်ားအား လိုအပ္မွသာ ထုတ္ယူ သုံးစြဲရန္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အရန္ ဓာတ္သတၳဳသိုက္ ပမာဏမ်ား ထားရွိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ အတြက္ အဆိုအား အတည္ျပဳေပးရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္း က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးအုန္းဝင္းက “နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး အကန႔္အသတ္ရွိတဲ့ ေနရာမ်ားကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ေနရာမ်ားမွာ ေက်ာက္မ်က္နဲ႕ တြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ားကို အနာဂတ္ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား အရွည္သျဖင့္ သုံးေဆာင္ ခံစား နိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲ ေစာင့္ေရွာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္မႈမ်ားကို စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသုံးျပဳကာ တူးေဖာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး တရားမဝင္ေမွာင္ခို ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း နိုင္ငံေတာ္မွ အခြန္ဘ႑ာ ဆုံးရႈံးနစ္နာ မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တဦး ျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မႉးျမတ္ကို ကလည္း “တရားမဝင္တူးေဖာ္မႈမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ စည္းမ်ဥ္း လိုက္နာမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ နည္လမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ေမွာင္ခိုေဈးကြက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ေလလြင့္ ဆုံးရႈံးလ်က္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ အခြန္ဘ႑ာ အျပည့္အဝမရရွိဘဲ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္၍ သက္တမ္းကုန္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္မ်ား သက္တမ္း တိုးျခင္း၊ လုပ္ကြက္သစ္မ်ား ခ်ေပးျခင္းတို႔ကို ယာယီရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ဓာတ္သတၳဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကြက္သစ္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ထုတ္ ေပး ျခင္းကိုလည္း ျမန္မာ့သတၳဳတြင္း နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳမီ ကာလအထိ ရပ္ဆိုင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒ ျပဌာန္းနိုင္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးေဆာင္႐ြက္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းဥပေဒကို တိတိက်က်ျပဌာန္းကာ လိုက္နာေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္သည္ သေဘာ သဘာဝ မတူ သည့္အတြက္ ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းဥပေဒဟူ၍ သီးသန႔္ျပဌာန္းသင့္ေၾကင္း မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးနိုင္ငံေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဦးနိုင္ငံေက်ာ္ “လုပ္ကြက္ခ်ေပးရာမွာ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံေတြပါဝင္ၿပီးမွ သူတို႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ရယူဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္၊ စာ႐ြက္ေပၚမွာပဲ ခ်ေပးလိုက္ရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘဲ ေျမယာျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းရတာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္”ဟုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္မႈတြင္ ေရမေဆး ေက်ာက္သမားမ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံကာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ စည္းကမ္းမဲ့စြာ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေလာဘတႀကီး ဆက္လက္တူးေဖာ္ ေနပါက ေနာင္ အႏွစ္ ၂၀ ခန႔္တြင္ လုံးဝေပ်ာက္ကြယ္ သြားနိုင္သည့္အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း အဆိုရွင္ ဦးေက်ာ္ေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရွိသည့္ အခြန္ဘ႑ာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၄-၁၅၊ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ အခြန္ဘ႑ ရွင္းတမ္းမ်ားကို၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းနိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးအုန္းဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ တူးေဖာ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရး (ETTI) အဖြဲ႕သို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ၄၅ နိုင္ငံေျမာက္ အဖြဲ႕ဝင္ နိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ လုံးခင္း၊ ဖားကန႔္၊ ခႏၲီး၊ မိုးညွင္း၊ မိုးကုတ္၊ မိုင္းရႉးႏွင့္ နန႔္ယားဆိပ္ ရတာနာနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြင္း သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ ေက်ာက္မ်က္ လုပ္ကြက္ အေရအတြက္မွာ လုပ္ကြက္ ၂၅၆၁ ကြက္ ရွိ ေၾကာင္း၊ စက္တင္ဘာ လတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမည့္ လုပ္ကြက္ အေရအတြက္မွာ ၃၁၅ ကြက္ရွိေၾကာင္း သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Irrawaddy News