ေငါ့ခ်မ္းခလြင္ျပင္ကိုု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း

အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္

စိတ္ကို ညိဳ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္သည့္ အလွတရားမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ စံုလင္ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကခ်င္ဌာေန တိုင္းရင္းသားဘိုးေဘးတို႔၏ ဌာနစံေပ်ာ္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ေငၚ့ခ်မ္းခလြင္ျပင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားတို႔မွ စီမံခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ေရ ကာတာေလးခု၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

အဆိုပါ ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (International Coorperation and Development Corporation – YEIG)အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမီဂါဝပ္ ၁၂၀ဝ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧရာဝတီျမစ္၏ အဓိက ျမစ္လက္တက္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေမချမစ္၏ လက္တက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ ေငၚ့ခ်မ္းချမစ္ကို အေျခတည္ကာ ျဖစ္ေပၚေသာ ေငၚ့ခ်မ္းခလြင္ျပင္သည္ ခ်ီေဖြႏွင့္ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ(၁၇)ရြာမွ ေငၚ့ခ်မ္း၊ လာခ်ိတ္၊ ေလာ္ေဝၚႏွင့္ လီဆူဌာေနတိုင္းရင္းသား စုစုေပါင္း ၄၅၀ဝ ေက်ာ္၏ ဘဝေနထိုင္မႈမ်ားကို အက်ိဳးျပဳ ေထာက္ပံ့ထားသည္။ အထက္ပါ ေက်းရြာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္အတည္းကေရရွည္တည္တံ့စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ျမစ္ဝွမ္းလြင္ျပင္တစ္ေလွ်ာက္ မတ္ေစာက္လွေသာေတာင္တန္းမ်ားၾကားရွိ လြင္ျပင္ထဲတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴကာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခဲ့ၾကသည္။

အျပည့္အစံုရယူရန္

Download English Version