ရာျဖတ္တဲ႔တန္ဖုိး အေပၚေကာက္ခံတဲ့ရတနာခြန္ ႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္သုံးစြဲခြင့္ အတည္ျပဳ

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းကရာျဖတ္တဲ႔တန္ဖုိးအေပၚေကာက္ခံတဲ့ရတနာခြန္ ႏွစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ရဲ႕ ဖြံ႕ ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္သုံးစြဲခြင့္ အတည္ျပဳ