ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာ မတင္ရေသးဟု ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာကို မတင္ရေသးဘူးလို႕ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။