ဧရာဝတီျမစ္ေပၚက ေရကာတာစီမံကိန္းအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းေပး