ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း

ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ နုိင္ငံ၏ အလယ္ပုိင္းကို ျဖတ္သန္းလွ်က္ စီးဆင္းေနေသာ ဤျမစ္ကို ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အမွီျပဳလ်က္ရွိသည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းျခင္းမရွိပဲ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၄င္း၏ျမစ္လက္တက္ေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ ဆည္ ၇ ခုတည္ေဆာက္ရန္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳလွ်က္ရွိသည္။ ထုိဆည္ ၇ ခုမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ၁၇၁၆၀ မီဂၢါ၀ပ္ကို ထုတ္လုပ္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဤပမာဏသည္ တႏုိင္ငံလံုးအတြက္ သံုးစြဲေနေသာ စြမ္းအင္ပမာဏထက္ ၅ ဆေက်ာ္ရွိသည္။

၁၅၂ ေပအျမင့္ရွိ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ (၆၀၀ မီဂၢါ၀ပ္) မွ ထုတ္လုပ္ရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို စြမ္းအင္ျပတ္ လပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အသံုးမျပဳပဲ တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ေရာင္းခ်မႈမွ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို တုိင္းျပည္ဘ႑ာအျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံျခား မွရရွိသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ သံုးစြဲမည့္အစား ၄င္း၏ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေထာင္ေရး အတြက္သာ သံုးစြဲခဲ့သည္။ ထုိေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုး၀ါးဆံုး အေျခအေနရွိသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အဓိကက်သည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ ၃ မုိင္အကြာရွိ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားလွေသာ ေမခ၊ မလိချမစ္ဆံုေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ ျမစ္ဆံုေဒသသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံ သူ၊ နုိင္ငံသားအားလံုးအတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ အထိမ္းအမွတ္တခုျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ တန္ဖိုး အႀကီးမားဆံုး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္တခုျဖစ္သည္။

ဆည္မ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားရာ ပဋိပကၡနယ္ေျမအတြင္းတြင္ တည္ရွိၾကသည္။ မတ္လ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ KIO မွ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၏ အႀကီးအကဲ သို႔ သတိေပးစာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ထုိစာထဲတြင္ အကယ္၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရစစ္တပ္မ်ား KIO ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသသို႔ ၀င္လာ မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး၏ လံုၿခံဳေရးကို တာ၀န္ယူႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ သည္။

ပါ၀င္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား

တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) က ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ အျခား ကုမၸဏီအမ်ားအျပားမွာလည္း မဂၢါ၀ပ္ ၃,၆၀၀ ထုတ္ေပးႏိုင္မည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး သံုးစြဲေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ မူးယစ္ရာဇာ ေလာ္စစ္ဟန္ ဦးေဆာင္ေန သည့္ ေအရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီက ဤစီမံခ်က္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဓိက တိုက္တြန္းစည္းရံုးခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
 • ေအရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီ
 • အစိုးရပိုင္ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လုပ္ငန္း
 • စန္းတက္ နည္းပညာကုမၸဏီလီမိတက္ (Suntac Technologies)
တရုတ္ႏိုင္ငံမွ
 • တရုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI)
 • တရုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ပါ၀ါဂရစ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG)
 • ဆိုက္ႏုိဟုိင္ဒရုိ (Sinohydro)
 • တိုင္းတာေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး၊ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ သုေတသနျပဳေရးဆုိင္ရာ ခ်န္ဂ်င္းဌာန (CISPDR)
 • ယူနန္ စက္ပစၥည္းကရိယာတင္သြင္းေရးႏွင့္ တင္ပို႔ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (YMEC) (ယခု UREC)
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ
 • ကန္ဆိုင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကုမၸဏီစု [Kansai Electric Power Co. (KEPCO)]

စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား

လူမႈေရးဆုိင္ရာစုိးရိမ္ခ်က္မ်ား

ရြာေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္၊ လူေပါင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၁၅၀၀၀ ခန္႔သည္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသိေပး ခြင့္ေတာင္းမႈမရွိပဲ အတင္းအဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။ ရြာ ၆ ရြာမွ မိသားစုမ်ားမွာ မတရား ေျပာင္းေရႊ႕ခံရ ၿပီးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစခန္းတြင္ ဒုကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခံစားေနၾကရသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ေျမယာျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းနုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္း စသည္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚႀကီးထြားေစမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ပိုမိုဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္မားလာျခင္း

 • ဆည္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသတြင္ တည္ရွိၿပီး ထုိေဒသမ်ားမွာ ယခု ခ်ိန္ထိ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသးေပ။ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းအပါအ၀င္ တရုတ္လူမ်ဳိး အလုပ္ သမားအမႈထမ္းမ်ားအတြက္ပါ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ ျမစ္ဆံုဆည္အနီး တ၀ိုက္တြင္ အနည္းဆံုး ဗံုး ၁၀ ႀကိမ္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားကို ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစသည့္အ ျပင္ ယာယီအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။

 • စီမံကိန္းေနရာတ၀ိုက္တြင္ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားသြားလာမႈႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားကို ကန္႔သတ္လုိက္ၿပီး ထုိကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ လူသားမ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေစသည္။ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၀င္လာတုိင္း စစ္တပ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားမႈရွိၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအျပင္ မုဒိမ္းမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမႈမ်ားပါ ဒြန္တြဲပါလာေၾကာင္းကိုလည္း ေသခ်ာစြာ မွတ္တမ္းျပဳစုထားၿပီျဖစ္သည္။

 • ေဒသခံမ်ား၏ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား လံုး၀ မရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဂရုမျပဳျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ကြန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပႆနာ တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ေနာက္ထပ္ တရုတ္အမႈထမ္း မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပိုမုိျဖစ္ပြားေစမည့္ အလားအလာကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္
 • ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆန္စပါးအထြက္ႏႈန္း ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ထြက္ရွိသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ အပါအ၀င္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ ရႊံ႔ေျမႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးရာ ျမစ္ေၾကာင္းအနီးရွိ ေျမနိမ့္ပိုင္းေဒသအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေျမၾသဇာကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ ျမစ္ေရစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ အနည္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လယ္သမားမ်ားကို ထိခိုက္ေစၿပီး ဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။

 • ျမစ္ေၾကာင္း၏ သဘာ၀အတိုင္း လည္ပတ္စီးဆင္းမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အနည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ငါးမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းသြား လာမႈလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ေလ်ာ့နည္းေစ သည္။

 • ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍မရသည့္ ေရအတက္အက်ႏွင့္ ေရရွားပါးျပတ္လပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျမစ္ ေအာက္ပိုင္းေဒသ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္။

 • လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈလိုအပ္ခ်က္၊ ေရေလွာင္တမံတြင္း ေရျဖည့္သည့္အခ်ိန္အတြင္း သန္႔ရွင္းေသာ ေရစီးဆင္းမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္းႏွင့္ ေရစီးဆင္းမႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသရွိ လယ္ ယာေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ပင္လယ္ေရငံစီး၀င္မႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသည္။

 • ေရေလွာင္တမံေၾကာင့္ နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕နီးပါးရွိေသာ ျမစ္အထက္ပိုင္းေဒသ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ မ်ားကို ေရဖံုးလႊမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္
 • ဆည္မွ ေရလႊတ္ထုတ္သည့္အခါ ဆည္တည္ေဆာက္သူမ်ားသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ထက္ပို၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို အဓိက ဦးစားစဥ္းစားေပးရန္ မည္သည့္ကာကြယ္ေပးမႈမွ မရွိေပ။ ရုတ္တရက္ ေရတက္လာမႈေၾကာင့္ ေလွမ်ား မေတာ္တဆ တိမ္းေမွာက္ျခင္း၊ နစ္ျမွဳပ္ျခင္းတုိ႔ကို ျဖစ္ေစသည္။

 • ဆည္သည္ အဓိက ငလ်င္ေၾကာႏွင့္ ၁၀၀ ကီလိုမီတာအေ၀းတြင္ တည္ရွိသည္။ အကယ္၍ ဆည္တာတမံက်ဳိးပါ က ဆည္ႏွင့္ ၄၀ ကီလုိမီတာအေ၀းတြင္သာရွိေသာ လူေပါင္း တသိန္းခြဲ (150,000) ေနထုိင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၏ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ေရလႊမ္းမိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 • ျမစ္ထဲႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ရွိ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ရာမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ျပဒါးဓာတ္သည္ ဆည္မ်ား ေနာက္တြင္ စုၿပံဳလာမည္ျဖစ္ၿပီး ပို၍ အဆိပ္ပ်င္းေသာ မီသိန္းျပဒါးဓာတ္အသြင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲကာ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ေဒသသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာပါသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမီသီးျပဒါးဓာတ္ေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားေစၿပီး ေမြးရာပါ ကိုယ္လက္ အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား:
 • ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့ ဇီ၀သတၱဳမ်ဳိးကြဲစံုလင္သည့္ ေနရာတခုျဖစ္သည့္ ျမစ္အထက္ပိုင္း သစ္ေတာမ်ားကို ေရလႊမ္းမိုး မည္ျဖစ္ၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ထိုေနရာရွိ တိရိစာၦန္မ်ားနွင့္ အပင္ မ်ဳိးစိတ္အမ်ားစုမွာ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

 • ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ရွားပါးသည့္ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္မ်ားေနထုိင္အသက္ရွင္ရာ ျမစ္ေအာက္ပိုင္း ျမစ္ေၾကာင္းေဂဟစ နစ္ကို ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

 • ဆည္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ျမစ္ေၾကာင္းေဂဟစနစ္ႏွင့္ အာရွ၏ အေရးအပါဆံုး ျမစ္ေၾကာင္းကို ထာ၀ ရ ေျပာင္းလဲသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၏ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေရမွာ ဆည္တည္ေဆာက္ရာေနရာ၏ အထက္ပိုင္းတြင္ အဓိက ျမစ္ဖ်ားခံၿပီး ထိုဆည္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးထိခိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 • သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈအပါအ၀င္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ေစေသာ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေမခ၊ မလိချမစ္ကမ္းပါးတေလွ်ာက္ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၏ ျမစ္ အထက္ပိုင္းေဒသတေလွ်ာက္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ား
 • အစိုးရပိုင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) သည္ တရုတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးစံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအ အေပၚ ေလ့လာခ်က္ (EIA) တြင္ ပါရွိသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လုိက္နာျခင္း မရွိေပ။ (Link to EIA)

 • ဆည္တာတမံမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ (သုိ႔မဟုတ္) က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ယခုခ်ိန္ထိ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျခင္းမရွိေသးေပ။

 • စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုးက်ဳိးထိခိုက္ခံစားရသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း မရွိေပ။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာလည္း လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း ခံၾကရ သည္။

 • တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆိုင္ရာ ယႏၱရားမ်ား မရွိသည့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားကုိ စစ္တပ္အာဏာပိုင္းမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား အသံုးျပဳ ၍ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။

 • ဆည္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအမ်ားစုကို တရုတ္နိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အျခားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ က်န္ရစ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏုိင္ေခ်မရွိျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ၀ယ္ယူသံုးစြဲခြင့္ပင္ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

 • ျမစ္ဆံုဆည္တခုတည္းမွ ရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေရာင္းခ်ျခင္းမွ စစ္အစိုးရသည္ တႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွ ၀င္ေငြ ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ 3.6 ဘီလီယ်ံကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုဘ႑ာေငြမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေပ။

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

စစ္တပ္အုပ္စိုးသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ရန္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အသတ္ခံ ရျခင္း စသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားၾကားမွ သတၱိေျပာင္ေျမာက္လွေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ၄င္တို႔၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိၾကၿပီး ဆည္မ်ား ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ ရြာ သားမ်ားသည္ တရုတ္အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဆီသို႔ ပန္ၾကားစာ အမ်ားအျပား ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားကို ျမစ္ကမ္းမ်ားတေလွ်ာက္ႏွင့္ ျမစ္အထက္ပိုင္း၊ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသရွိ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းမွဴးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ဆည္တည္ေဆာက္ ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ခံစားရမည့္ ဆံုးရႈံးမႈကို မည္သည့္ေလ်ာ္ ေၾကးေငြႏွင့္မွ် ျပန္လည္ကုစား၍မရႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ (video box of link here) ဆည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္ ပိုစတာမ်ား၊ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၊ သေရာ္စာမ်ား/ပံုမ်ား ကိုလည္း ကခ်င္ ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား၊ ကပ္ထားျခင္းမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ၊ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ဧရာ၀တီ ၏ အေရးႀကီးပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပရန္အတြက္ ျပပြဲမ်ား၊ လွည့္လည္သြားမႈမ်ားကို စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ပရွိ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားမွလည္း ႏုိင္ငံ ၇ ႏုိင္ငံရွိ တရုတ္သံရံုးမ်ားဆီသို႔ အိတ္ဖြင့္စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး လန္ဒန္ႏွင့္ နယူးေဒလီတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အေျဖရွာျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား အမီွျပဳေနသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ရွိ ဆည္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရမည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI) အေနျဖင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္ဆံုဆည္ႏွင့္ အျခားဆည္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ၿပီး ၄င္းတို႔ကုမၸဏီ၏ နာမည္ေကာင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုး၀ါးသည့္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ႀကံရာပါမျဖစ္ရန္အတြက္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ျခင္းမွ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ မိမိတို႔ KDNG မွ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ သည္ ရွိရင္းစြဲ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေၾကာင္း ၂၄ နာရီ မီးရရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕မ်ားထဲမွ တၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗဟိုအစိုးရ၏ စီမံအုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေဒသအစိုးရသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ႏွင့္္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားမွ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ထုတ္ယူရရွိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံသံုးစြဲခြင့္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ လိုအပသည္။

“အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္” ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရ ရွင္းလင္းခ်က္

အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္ (SHP) ကို ေသးငယ္ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အႀကီးစား ျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ ယူရရွိႏုိင္သည္။ ၄င္းသည္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရရွိရန္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အရ မထိခိုက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတ ရပ္ျဖစ္သည္။ စြမ္းအား ၁၀ မီဂၢ၀ပ္ေအာက္ နည္းေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေသး စားေရးအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (SHP) သည္ ေ၀းလံသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ လုိအပ္သည့္ စြမ္းအင္မ်ားကို ေပးႏုိင္ၿပီး အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သ္ည။

အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စနစ္တြင္ ေရသည္ ေရလမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ ေရတြန္းအားျဖင့္ လည္ပတ္ေသာ စက္ဆီသို႔ လမ္းေၾကာင္းလႊဲၿပီး ထုိကဲ့သို႔ ၀င္လာေသာ ေရတြန္းအားျဖင့္ (ေရဒလက္) စက္ကို ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ေစသည္။ လည္ပတ္ေနေသာ ေမာင္းတံသည္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သို႔ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ေသာ စက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည္။ ထိုလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္သည့္ စက္သည္ ႀကီးမားေသာ ဆည္မ်ား၊ ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ မလိုအပ္ ေသာေၾကာင့္ သစ္ ေတာမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ေရႊ႔ေျပာင္းခံရမႈမ်ား ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။