ေနာက္ခံသမုိင္း

ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ာအဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလံုး၏ (22 blocks) သည္ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ရွာေဖြစမ္းသပ္ျခင္းမ်ားကို ခံေနရပါသည္။ PSC- A လုပ္ကြက္ နယ္နမိတ္သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး က်ားေဘးမဲ့ေနရာျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလအတြင္း၊ ရုရွားမွ (Nobel Holdings Investment Limited) ကုမၼဏီႏွင့္ ၄င္းရဲ့ စီးပြားေရးအက်ဳိးတူ လုပ္ေဆာင္ဖက္ျဖစ္သည့္ ထူးကုမၼဏီလီမိတက္မွ ထိုနယ္နမိတ္အတြင္း ရွာေဖြ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကိုရရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ကုမၼဏီမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းအတြင္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြရွာေဖြစမ္းသပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အတုိင္းအတာထိ ျပဳလုပ္ၿပီးေၾကာင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေသးေပ။

စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေရေပၚ၊ ေရေအာက္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ

 • လယ္ေျမဧက ရာေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္းဆည္းခံၾကရသည္။
 • ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ ေရနံတူးေဖာ္ျခင္းမ်ားပါ၀သည့္ လူေနမႈဘ၀မ်ားေပ်ာက္ဆံုးၾကရသည္။
 • ထိုသို႔ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ ယခုအခ်ိန္ထိ ထိုက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး မ်ားမရ ၾကေပ။
 • ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ လစာနည္းပါးသည့္ ပံုမွန္မရွိေသာ အလုပ္မ်ားကိုသာ ရရွိၾကသည္။
 • အလုပ္သမားစခန္းမ်ား သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ေဒသ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာမႈမရွိေပ။
 • အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အမႈိက္မ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာေရေၾကာင္းမ်ားအတြင္း စြန္႔ပစ္ ၾကသည္။
 • ေဒသခံမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ေနရာမ်ားတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္မရွိေပ။
 • စမ္းသပ္ေလ့လာေရးကာလအတြင္း ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ဆိုး၀ါးျပင္းထန္သည့္ ေပါက္ကြဲမႈ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆုိင္ေတြ႔ႀကံဳရသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိလုိလွ်င္ Blocking Freedom ကို ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။

အေျဖရွာျခင္း

 • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူမ်ားမွ ၄င္းတို႔ေဒသရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားအသံုးျပဳရန္ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္သည့္ အစိုးရတရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားရန္။

 • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အဓိကထားသည့္ တိုးတက္သည့္ စြမ္းအင္ေပၚလစီထားရွိရန္။

 • ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၼဏီမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕လာသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာ စီစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားထားရွိသင့္သည္။

 • ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္မာေစႏုိင္သည့္ အျခား တူးေဖာ္ေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းအရ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရမွ ေရးဆြဲရမည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆိုးက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈနည္းေစၿပီး လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွလဲ စီမံေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အေသးစား တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္ကတည္းကပင္ သံုးစြဲလွ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကို အနာဂါတ္တြင္ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ လာသင့္သည္။