၂၀၁၀ ဇူလုိင္လ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ (YPIC) ေခၚ ႏိုင္ငံတကာ လွ်ပ္စစ္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ စီပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ တို႔သည္ ေငါ့ခ်မ္းခ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခ့ဲၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႔ဘက္ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္တြင္တည္ရွိေသာ ေငါ့ခ်မ္းခ ျမစ္ေပၚတြင္ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈအဆင့္ ၅ ႀကိမ္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းေရကာတာမွ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (၁၀၅၅) မီဂၢါ၀ပ္ထုတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းတြင္ ယူနန္ေဒသ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဦးပိုင္ အုပ္စု ကုမၸဏီလီမိတက္တိို႔လည္း ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။