ေနာက္ခံသမိုင္း

ေက်ာက္စိမ္းသည္ တရုတ္သမုိင္းတေလွ်ာက္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ အဆင္တန္ဆာ ေတာ္၀င္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတပါးျဖစ္သည္။ (Nephrite) အမည္ရွိတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းကို တရုတ္ျပည္မွာ တူးေဖာ္ေနတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက (jadeite) ေက်ာက္စိမ္း ၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္လာၿပီး ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ေနသည္။ အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အထူးသျဖင့္ အဖိုးတန္အစိမ္းေရာင္ (jadeite) ေက်ာက္စိမ္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္သာ ေတြ႔ရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္ရွိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးတြင္ ကမၻာႏွင့္ခ်ီကာ နာမည္ႀကီးသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာကပင္ အေသးစားေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူၿပီးေနာက္ တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးမားတိုးပြားလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တရုတ္စီးပြားေရးအမ်ားအျပားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံျခား ကုမၼဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အေသးစားႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၼဏီမ်ားအား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရပ္တန္႔ေစကာ ေရာင္း၀ယ္ေရးမ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌါနမွ ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေရးေအာက္မွ တဆင့္ ေရာင္း၀ယ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အတင္းအၾကပ္ ေရာင္းခ်ခုိင္းေစျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအ၀င္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းအားလံုးအေပၚ ၄င္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္မႈကို ထိေရာက္စြာ စုစည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယအႀကီးဆံုး တင္ပို႔ကုန္ျဖစ္ေနၿပီး စစ္အစိုးကို ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ေနသည့္အေရးႀကီးသည့္ အရင္းအျမစ္တခုျဖစ္သည္။

စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား

လူမႈေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား

ဖားကန္႔နယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွလာေသာ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၅၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ယခင္က အေသးစား တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစိတ္တပိုင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ ပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ေသာ တူးေဖာ္ေရး အလုပ္ သမားမ်ားမွာ ယခုအခါတြင္ တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီႀကီးမ်ား၏ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ လာၿပီး တေန႔လွ်င္ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာေအာက္သာ ၀င္ေငြရၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားမွာ အသက္အႏၱရာယ္ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ၿပီး မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ နစ္နာေၾကးေငြ ေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ ထိုအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားလုံး၀မရွိေပ။

ကုမၼဏီတြင္ အလုပ္မရႏိုင္ေသာသူမ်ားကမူ ေျမႏွင့္ေက်ာက္မ်ားကို ခြဲျခားသည့္ (Yemase) ေခၚ ေက်ာက္ေကာက္သူမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ အကယ္၍ ထိုသူမ်ားမွ ကုမၼဏီပိုင္ပစၥည္းမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိလွ်င္ ကုမၼဏီလံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသတ္ ခံရျခင္းမ်ားကိုလည္း ခံၾကရသည္။ တခါတရံ ထိုသို႔ အျပစ္ေပးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အစိုးရစစ္သားမ်ားကို ငွားရမ္းေလ့ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးထိုးျခင္းအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလွသည္။ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းစိမ္း၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ အျခား မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ရရွိႏုိင္သည္။ တူးေဖာ္ေရးကုမၼဏီႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွလည္း ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္လွ်က္ရွိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးထိုးသြင္းျခင္းႏွင့္အတူ တိုးတက္လာသည့္ လိင္မႈဆုိင္ရာေဖ်ာ္ေျဖမႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္းသည္လည္း ဖားကန္႔ေဒသအတြင္း HIV/AIDS ေရာဂါဆိုးႀကီး ပိုမိုကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး တရုတ္နယ္စပ္အထိျပန္႔ႏွံ႔လွ်က္ရွိသည္။

အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

ေရထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ထိုမွတဆင့္ ေရာဂါဆိုးမ်ားႏွင့္ ေမြးရာပါ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား၊ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး အစိုးရမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ လံုး၀မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားမွာ ဖားကန္႔ရွိ ညစ္ညမ္းေသာ ေရကို ေသာက္သံုးမိသျဖင့္ ၀မ္းေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးၾကရၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။

လယ္ေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းမႈမ်ားသည္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး နယ္ေျမသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္အတြက္ အဓိကက်သည့္ နည္းလမ္းတခုျဖစ္လာသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားမွာလည္း မၾကာခဏ အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕ခုိင္းမႈ မ်ားေၾကာင့္ ပညာမသင္ၾကားႏိုင္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမမ်ားအား ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀ါးၿမိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေတာတြင္းႏွင့္ ေတာင္ယာ မ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရသယ္ယူျခင္း၊ ထင္းေခြျခင္း၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဆးပင္ မ်ား ရွာေဖြျခင္းမ်ားကို ပိုမိုခက္ခဲလာေစသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လူေနမႈဘ၀မ်ားဆံုးရႈံးျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ထပ္ဆင့္ျဖစ္ပြား ေစသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား

နည္းလမ္းမမွန္သည့္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ တုိက္စားမႈမ်ား၊ မၾကာခဏ ေျမၿပိဳမႈ၊ ေရႀကီးမႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ အျခားသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ ဖားကန္႔ကိုျဖတ္၍ စီးဆင္းေသာ အဓိကျမစ္ျဖစ္သည့္ (Uru) ျမစ္သည္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း လဲမႈျဖစ္ေနၿပီး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ နီ၀ါေရာင္အ သြင္ေျပာင္းသြားေသာ စြန္႔ပစ္အညစ္အေၾကးမ်ား ျပည့္ႏွက္ကာ စီးဆင္းေနၿပီျဖစ္သည္။

အေျဖရွာျခင္း

  • ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ စီမံကိန္းတခုတြင္ လိုအပ္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရမရွိသေရြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ အႀကီးစား သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းျပဳလုပ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအားလံုးကို ရပ္တန္႔ပစ္သင့္သည္။
  • ဒီမုိကေရစီအစိုးရမွ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္: ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အရ ထိခိုက္မႈနည္းသည့္ အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ တည္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုလုပ္ ေဆာင္သင့္သည္။
  • ထိခိုက္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္လုိအပ္သည္။