တရုတ္သံအမတ္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ လာေရာက္စဥ္ ေဒသခံမ်ားဆႏၵျပ