ဟူးေကာင္းေဒသရွိ ေျမယာသိမ္းခံေတာင္သူ မ်ားႏွင့္ ျမစ္ဆံုေဒသခံမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ