ေက်ာက္စိမ္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္”

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တံဆိပ္ေျပာင္းလဲကပ္ထားေသာ အစိုးရသည္ ရက္စက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္
အပယ္ခံႏိုင္ငံတစ္ခုအား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာအား ေၾကညာခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည့္က႑အမ်ားအျပားတြင္ အမွန္တကယ္ပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိခဲ့ေပသည္။ မၾကာခဏ ကိုးကားၾကသည့္ ဥပမာမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္း ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဂရုတစိုက္ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သိပ္မရွိပါ။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္းက႑တြင္ ျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ကမၻာေပၚတြင္ အဖိုးအတန္ဆံုး ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္မႈ အတြက္ ေဒၚလာသန္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ယင္းစစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ မူးယစ္ရာဇာမ်ား ႏွင့္ ယခင္အတိတ္တုန္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု အစိုးရမွဆိုေနေသာ ခရိုနီကုမၸဏီမ်ားက မည္သို႔ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းကို ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္ အျခားနာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ အဖိုးအတန္ဆံုး သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးျဖင့္ အေတာက္ပဆံုး ဆြဲမက္ဖြယ္ရာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးယူ၍ ၎တို႔အတြက္ အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားရွိရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတို င္းအတာျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ကိုမူ အလြန္နည္းသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။

အျပည့္အစံုရယူရန္