ဧရာ၀တီျမစ္ကို ပိတ္ဆို႔ေရကာတာ တည္ေဆာင္ျခင္း

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်က္အခ်ာေဒသမ်ားကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ အာရွတိုက္၏ အဓိကျမစ္ႀကီးတစ္သြယ္ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကို ဆည္ဖို႔ၾကေတာ့မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အစိုးရသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ကိုပိတ္ကာ 152 မီတာအျမင့္ရွိေသာ ဧရာမဆည္ႀကီးတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို တရုတ္ျပည္သို႔ ပိုလႊတ္ေရာင္းခ်ရန္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအား ရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အျပည့္အစံုရယူရန္

Download English Version

Download Chinese Version