ေက်ာ္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး

ကုမၼဏီၾကီးမ်ား၏ စြန္႔ပစ္ေျမဇာပံုမ်ားအၾကားတြင္ ေရမေဆးေက်ာက္ကို ရရန္ ေန႔ ႏွင့္ ည အခ်ိန္မ်ားတြင္ ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ရၾကသည္။ ယင္းအလုပ္သည္ အလြန္အႏၱရယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရမေဆးရွာေဖြသူမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနခ်ိန္အတြင္းမွာပင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ စက္ယႏၱားရားမ်ားသည္ ေျမဇာပံုအေပၚမွ ေျမဇာမ်ားကိုမၾကာခဏသြန္ေလ့ရွိသည္။