စံျပမျဖစ္သည့္ စံျပစခန္းမ်ား

ဤဗီဒီယိုမွတ္တမ္သည္ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ဟူးေကာင္းေဒသရွိယုဇန၏ အႀကီးစား စိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံကိန္းအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကုိ တုိက္ရုိက္ဆုိးက်ဳိးခံစားေနၾကရေသာ ေတာင္သူလယ္မားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ လက္ရွိဘ၀ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပထားသည္။