ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ သင္ခန္းစာမ်ား

ႁမန္မာအစိုးရသည္ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမၽားႏွင့္ ႁငိမ္းခၽမ္းေရးညွိႏွိဳင္း ေဆြးေႏြးမွဳမၽား ႁပဳလုပ္ရာ၌ ပထမအဆင့္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရရန္ ကမ္းလွမ္းႁခင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဖြံ႔ႁဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ႁခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အမၽိဳးသား ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီခၽက္မၽား ႁပဳလုပ္ရန္ “ဖြံ႕ႁဖိဳးတိုးတက္ေရး” အတြက္ဟူ၍ ကတိေပးႁခင္းကို ၄င္း၏ အဓိကေသာ့ခၽက္ အသံုးအႏွဳန္းအေနႏွင့္ အသံုးႁပဳလၽက္ ရွိသည္။
ယင္းႁဖစ္စၪ္သည္ ကခၽင္ႁပည္နယ္၌ အလြန္ဆိုးရြားေသာ ပဋိပၡ အကၽိဳးဆက္မၽား မႁဖစ္ေပၚမီ အခၽိန္ကတည္းက ႂကိဳးပမ္းခဲ့ႁခင္း ႁဖစ္သည္။
ဒီအစီရင္ခံစာက ၇ႏွစ္အႂကာ သုေတသနမွတ္တမ္းႏွင့္ ေဖာ္ထုတ္မႈကို အကၽၪ္းခၽဳပ္ေဖာ္ႁပထားသည္။ ကခၽင္ “ဖြံ႕ႃဖိဳးတိုးတက္ေရး” မွႄကံဳေတြ႔ရေသာ အႁဖစ္အပၽက္သင္ခန္း စာမၽားကို အႁခားေသာ တိုင္းရင္သားအဖြဲ႔မၽား ႄကိဳးပမ္းေနေသာ ႃငိမ္ခၽမ္းေရးလမ္းစၪ္ တြင္သတိႃပဳမိေစရန္ႏွင့္ အေထာက္အကူႁပဳရန္ ေဖာ္ႁပထားႁခင္းႁဖစ္ သည္။ ႁမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမၪီးစြာ ႏိုင္ငံေရးေႁဖရွင္းမႈ မလုပ္ပဲနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ တရားမွၽတမႈ ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ႃမဲသည့္ ဖြံ႔ႃဖိဳးမႈ ရွိလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူ။

အျပည့္အစံုရယူရန္

Download English Version