ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ဆည္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးရအခ်က္အလက္မ်ား

ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးကို ဆိုင္းငံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးသိန္းစိန္မွ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဆည္စီမံကိန္းကို အမွန္တကယ္ ဆိုင္းငံ့သည့္ အရိပ္အေယာင္မွ်ပင္ မေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ စီမံကိန္းအနီးတဝိုက္ ေနထိုင္ေသာ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ႏွင့္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။ ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔ (KDNG) သည္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္စီမံကိန္းကို ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္ မတိုင္ခင္အေျခအေနႏွင့္ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း သတင္း ထြက္ရွိၿပီးေနာက္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳထားသည့္ အခ်က္ မ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ ဤေနာက္ဆံုးရ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္သည္။

အျပည့္အစံုရယူရန္

Download English Version