ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံကုိ ဖ်က္ဆီးေနျခင္း

အစုိးရမွ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံကုိ တရား၀င္ဖ်က္ဆီးေနျခင္း ျမစ္ဆုံႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ကာကြယ္လုိေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဆႏၵအရ သမၼတက ျမစ္ဆုံေရကာတာကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ယခုတြင္ အစုိးရ ကုိယ္တုိင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံကုိ ဖ်က္ဆီးေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေနသည္။ ဧရာ၀တီကုိ တိမ္ေကာေစမယ့္ အျပဳအမူမ်ား အားလုံးကုိ အတူတကြ လက္တဲြ ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ကာကြယ္ၾကပါစုိ႔။