သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ

ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
အေရးေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။

ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဧရာ၀တီကာကြယ္ေရးေတာင္းဆုိ မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ ျမစ္ဆံုေဒသအတြင္း ေရႊတူးေဖာ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ သမၼတႀကီးသည္ ျပည္သူလူထုဆႏၵေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ျမစ္ဆံုဆည္ကို ဆုိင္းငံ့ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အာဏာ ပိုင္မ်ားသည္ ဆည္စီမံကိန္းေဒသ၌ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ အစိုးရပုိင္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမစ္ဆံုရွိ ခါကာဘို သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ ႏွင့္ အမွတ္() သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတို႔ အက်ဳိးတူေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း။

ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔သည္ ျမစ္ႀကီးနားအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိထားၿပီျဖစ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔အရ ျမစ္ဆံုေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ တန္ဖရဲ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ပုဂၢလိကတူးေဖာ္ေရး လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားကို ၅ ရက္အတြင္း ေနရာမွ အၿပီးေရႊ႔ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ေနရာမွ မေျပာင္းေရႊ႕ေပးလွ်င္ ဥေပဒအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပး အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သည္။

သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အမွတ္ ၂ ႏွင့္ ခါကာဘိုသတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီတို႔၏ အက်ဳိးတူဖက္စပ္လုပ္ငန္းမွ ျမစ္ကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲတူးေဖာ္ရန္၊ ေျမမ်ားတူး ေဖာ္ရန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း အဖိုးတန္ေရႊမ်ား ရွာေဖြႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိအမိန္႔မွ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္းေပးသည္။ အမိန္႔အရ ထိုျမစ္ဆံုေဒသအတြင္း၌္ ကုမၸဏီမွ အမႈထမ္းမ်ားသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏုိဒ္(cyanide) ကို အသံုးျပဳ၍ စည္းကမ္းမဲ့ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္းသည္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ရွိ ျမစ္မ်ားႏွင့္ ေျမယာမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ဖ်က္စီးခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စိုးရိမ္ဖြယ္ ျမစ္ေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ျပန္႔ပြားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုေဒသရွိ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ ျမစ္ဆံုေဒသ၏ အလွတရားမ်ားကို ဖ်က္စီးေနသည့္အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း စနစ္ကို တိုက္ရုိက္ ထိခုိက္ညစ္ညမ္းေစၿပီး ျမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္မ်ားကိုလည္း ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

တဖက္မွာ အစုိးရက ဧရာ၀တီကို ခ်စ္တယ္လို႔ ေျပာတယ္ေနေပမယ့္ တဖက္မွာေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး ျမစ္ဖ်ားခံတဲ့ေနရာမွာ ျမစ္ကို အဆိပ္သင့္ေအာင္ လုုပ္ေနပါတယ္ဟု ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကြန္ယက္အဖဲြ႕မွ အနန္မွ ေျပာည္။

ျမစ္ဆံုေဒသရွိ Tang Hpre ရြာမွ ျပည္သူမ်ားသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ျမစ္လက္တက္ မ်ားေပၚတြင္ ႀကီးမားသည္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ စတင္ ေၾကညာခ်ိန္မွစ၍ ျမစ္ဆံုေဒသအား ဖ်က္စီးေနမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ခုခံခဲ့ၾကသည္။

ဆည္စီမံကိန္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္အံတုခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈမ်ားကို ေရဖံုးလႊမ္းမႈကို ခုခံတြန္းလွန္ျခင္းဆိုသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ျပဳ စုထား ပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာကို www.kdng.org တြင္ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္– အနန္ (+၆၆–၈၄၈၈၅၄၁၅၄)

အီးေမးလ္ kdngchn@gmail.com