မဲေခါင္ႁမစ္ဝွမ္းကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ဧရာဝတီကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

မဲေခါင္ခရိုင္ ၈ ခရိုင္မွ ထိုင္းႁပည္သူမၽားကြန္ယက္၏ ထုတ္ႁပန္ေႂကညာခၽက္
၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

မဲေခါင္ႁမစ္ဝွမ္းကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ဧရာဝတီကာကြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႃပီ

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေခါင္ႁမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ မွီတင္းေနထိုင္ႂကသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမၽားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ မဲေခါင္ခရိုင္ ၈ ခရိုင္မွ ထိုင္းႁပည္သူမၽားကြန္ယက္အဖြဲ႔သည္ ႁမန္မာႁပည္သူလူထုႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္တို႔၏ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမၽားမွ ဧရာဝတီကိုကယ္တင္ေရး ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လိုက္ ပါသည္။

ဧရာဝတီႁမစ္ႏွင့္ ၄င္း၏ ႁမစ္လက္တက္မၽားေပၚရွိ ႄကီးမားလွသည့္ ဆည္ ၇ ခု ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမၽား၊ အထူးသႁဖင့္ ႁမန္မာႏိုင္ငံ ေႁမာက္ပိုင္း ကခၽင္ႁပည္နယ္ရွိ ႁမစ္ဆံုဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းသည္ အာရွတခြင္ရွိ အေရးအပါဆံုး ႁမစ္မၽားထဲမွ ႁမစ္တႁမစ္ကို ဖၽက္ဆီးေနပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္ပိုင္းရွိ မဲေခါင္ႁမစ္ဝွမ္း အထက္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ဆည္တခု တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္အခၽိန္မွစ၍ မဲေခါင္ႁမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္ႂကေသာ ေဒသခံမၽားသည္ မိမိတို႔၏ လူေနမႈဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေႂကာင္းမၽားကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေရႄကီးမႈမၽား၊ ယခင္က မႄကံဳဖူးခဲ့သည့္ ေရရွားပါးမႈႁပႆနာမၽား၊ ခန္႔မွန္းရခက္သည့္ ဒီေရအတက္အကၽမၽား စသည့္ ႁမစ္၏ ေဂဟေဗဒစနစ္ေႁပာင္းလဲမႈမၽားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ႂကရသည္။ မၽိဳးဆက္မၽားစြား မဲေခါင္ႁမစ္ကို မွီခိုလုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့တယ္။ ဒီေရအတက္အကၽ ေႁပာင္းလဲမႈေႂကာင့္ ငါးမၽား ေနရာေႁပာင္းေရႊ႔မႈကို ႁဖစ္ေပၚေစႃပီး ငါးမၽား၏ ေဂဟေဗဒစနစ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေႂကာင့္ ငါးမၽိဳးစိတ္မၽား နည္းပါးခဲ့ရႃပီး ငါးဖမ္းသမားမၽားအတြက္လည္း ဆိုးကၽိဳးသက္ေရာက္ေစခဲ့ပါသည္။ အမၽိဳးသမီးမၽားသည္လည္း ႁမစ္ထဲမွ ေရညွိမၽား မရေတာ့သည့္အတြက္ေႂကာင့္ ယခင္ကလို ထိုအလုပ္မွ ရသည့္ဝင္ေငြလည္း မရရွိႂကေတာ့ေပ။ သဘာဝမဟုတ္သည့္ ႁမစ္ေရအတက္အကၽမၽားေႂကာင့္ ႁမစ္ကမ္း တိုက္စားမႈမၽားကို ႁဖစ္ေပၚေစႃပီး လယ္သမားမၽား၏ ႁမစ္ကမ္းေဘး စိုက္ပၽိဳးေရးလုပ္ငန္းမၽားကို ထိခိုက္ေစ ခဲ့ပါသည္။

ယခုခၽိန္တြင္ မဲေခါင္ႁမစ္သည္ ႁမစ္ထက္ပိုင္းရွိ ဆည္မၽား၏ ထိန္းခၽဳပ္မႈေအာက္သို႔ လံုးဝ ကၽေရာက္သြားႃပီ ႁဖစ္သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းကၽင္ႏွင့္ လူအခြင့္အေရးအေပၚ ဆိုးကၽိဳးသက္ေရာက္မႈမၽားအပါအဝင္ စီမံကိန္းနယ္ေႁမ ပတ္ဝန္းကၽင္အတြင္း ေနထိုင္ႂကေသာ ေဒသခံ ႁပည္သူမၽား၏ လံုႃခံဳမႈမၽားကို လၽစ္လၽဴရႈထားသည့္အႁပင္ ကခၽင္ႁပည္နယ္တြင္း ဆက္လက္ႁဖစ္ပြားေနတဲ့ ႁပည္တြင္းစစ္ႁဖစ္ပြားေနမႈမၽားအေပၚ စိုးရိမ္မႈမရွိပဲ ဧရာဝတီႁမစ္ေပၚရွိ ဆည္ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမၽားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေခါင္ႁမစ္ဝွမ္းတေလွ်ာက္ ေနထိုင္ႂကတဲ့ မိမိတို႔ ကြန္ယက္မွ ဧရာဝတီႁမစ္ကို ကာကြယ္ရန္ ႁပည့္ႁပည့္ဝ၀ ေထာက္ခံပါသည္။ မိမိတို႔မဲေခါင္ေဒသ ယခု ရင္ဆိုင္ႄကံဳေတြ႔ေနရသကဲ့သို႔ ဆိုးဝါးသည့္ ထိခိုက္မႈမၽား ႄကံဳေတြ႔ရမည့္အေႁခေနကို မိမိတို႔မလိုလားပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

Ittipol Kamsuk (၆၆-၈၇၇၇၄၀၃၉၇)
Teerapong Phorman(၆၆-၈၁၄၄၇-၇၉၆၉)
Phairin Sawsai (၆၆-၈၇၃၆၃၁-၈၀၇)