ႁမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးကို အရွိန္ႁမင့္လုပ္ေဆာင္ေန

ထုတ္ႁပန္ေႂကညာခၽက္- ကခၽင္လူမႈဖြံ႔ႃဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔
ႂသဂုတ္လ ၃၁ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
အေရးေပၚသတင္းထုတ္ႁပန္ခၽက္

ႁမန္မာႏိုင္ငံေႁမာက္ပိုင္းအတြင္း ႁပည္တြင္းစစ္ႁဖစ္ပြားေနသည့္ႂကားမွ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႁမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးကို အရွိန္ႁမင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

စစ္ပြဲပဋိကၡမၽား ဆက္တိုက္ႁဖစ္ပြားေနသည့္ႂကားမွပင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အႄကီးမားဆံုး ေရကာတာ တည္ေဆာက္ ႃပီးစီးရန္အတြက္ ရာႏွင့္ခၽီသည့္ တရုတ္အလုပ္သမားမၽားသည္ ေန႔ေရာ ညပါ အလုပ္ဆင္း၍ ေတာင္ကတံုးမၽား ႁဖစ္သည္အထိ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းႁခင္း၊ ေႁမာင္းမၽားတူးေဖာ္ႁခင္း၊ တမံတုတ္ႁခင္းမၽားကို လုပ္ေဆာင္ေနႂကသည္။

၁၇ ႏွစ္ႂကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခၽက္ကို ခၽိဳးေဖာက္၍ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ႁမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခၽင္လြတ္ေႁမာက္ေရးတပ္တို႔ႂကား တိုက္ခိုက္မႈမၽား ႁဖစ္ပြားခဲ့ႃပီးေနာက္ ထိုတိုက္ခိုက္မႈသည္ ႃမိဳ႔နယ္ေပါင္း ၁၀ ႃမိဳ႔နယ္အတြင္းသို႔ ႁပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္။ ထိုေဒသမၽားအတြင္းရွိ အဓိက လမ္းေႂကာင္းမၽားအပါအဝင္ ေနရာအေတာ္ မၽားမၽားအတြင္း ဗံုးေပါက္ကြဲမႈမၽား ႁဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ႁမစ္ဆံုအနီးတဝိုက္တြင္လည္း တိုက္ပြဲမၽား ႁဖစ္ပြားခဲ့ မႈေႂကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ႂကေသာ တရုတ္အလုပ္သမားမၽား တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ႁပန္ခဲ့ႂကရသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းအလုပ္သမားမၽားသည္ ဇူလိုင္လတြင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ႁပန္လာႂကႃပီး ခဏတာ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမၽားကို ႁပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ႂကသည္။

ႁမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး ပထမအဆင့္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း အႃပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မည္ႁဖစ္ေႂကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႄကီးမားဆံုးေရကာတာတည္ေဆာက္သည့္အဖြဲ႔ႁဖစ္သည့္ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရိုေကာ္ပိုေရးရွင္း (Sinohydro Corporation)မွ အတည္ႁပဳေႁပာဆိုခဲ့ေႂကာင္းကို ဇူလိုင္လႏွင့္ ႂသဂုတ္လအတြင္း ကုမၸဏီမွ သတင္းထုတ္ႁပန္ခဲ့သည္။ ဒီေရကာတႂကီးဟာ ဧရာဝတီႁမစ္လက္တက္မၽားအထက္ပိုင္းရွိ ေရကာတာ ခုႏွစ္ခု အနက္မွ တခုအပါဝင္ႁဖစ္ႃပီး ႏိုင္ငံႁခားလွၽပ္စစ္ဓါတ္အားရင္းႏွီးႁမွပ္ႏွံမႈ၏ အႂကီးဆံုးတခုလည္းႁဖစ္ေႂကာင္းကို တရုတ္အစိုးရမွေႂကႁငာခဲ့သည္။

“ခက္ခဲႁပင္းထန္ေသာ ႁမစ္ႄကီးနားတိုက္ပြဲ”ဟု အမည္ရေသာ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို (Sinohydro Corporation) ၏ ေႂကာ္ႁငာဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းေခြတခုကို ေမလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ေဝႁဖန္႔ခၽီခဲ့ႃပီး ထိုမွတ္တမ္းေခြထဲတြင္ ယခုအခၽိန္အထိ ႁမစ္ဆံုေနရာ၌ ဖၽက္ဆီးႃပီးစီးႃပီးေသာ ပမာဏႏွင့္ ႄကီးမားကၽယ္ႁပန္႔လွသည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတိုင္းအတာ အေသးစိတ္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ႁပ ထားသည္။ တရုတ္အင္ဂၽင္နီယာမၽား၊ စီမံအုပ္ခၽဳပ္သူမၽားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးႁမန္းမႈမၽားတြင္လည္း လုပ္ငန္းစီ မံကိန္းကို ေႏွာင့္ေႏွးႂကန္႔ႂကာေစမည့္ အခက္အခဲ အေႏွာက္အယွက္မွန္သမွ်ကို ေကၽာ္လႊားသြားမည္ဟု အခိုင္အမာ ေႁပာဆိုသြားခဲ့သည္။

တိုက္ပြဲမၽား ဆက္လက္ႁဖစ္ပြားေနေသာေႂကာင့္ ယခုလက္ရွိအခၽိန္အထိ ကခၽင္ႃမိဳ႔ခံ ၂၀ဝ၀ဝ ေကၽာ္သည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရးနယ္ေႁမ ေတာင္ဘက္ပိုင္း ကီလိုမီတာ ၄၀ အကြာရွိ ကခၽင္ႁပည္နယ္၏ အႄကီးဆံုးႃမိဳ႔ေတာ္ႁဖစ္သည့္ ႁမစ္ႄကီးနားႃမိဳ႔အပါအဝင္ အႁခားႃမိဳ႔နယ္မၽားႏွင့္ တရုတ္နယ္စပ္သို႔ ထြက္ေႁပးတိမ္း ေရွာင္ေနႂကရသည္။ တိုက္ပြဲမၽား စတင္ႁဖစ္ပြားခၽိန္မွစ၍ ႁမန္မာစစ္သားမၽားမွ ကၽဴးလြန္ခဲ့ေသာ မုဒိမ္းမႈေပါင္း ၃၂ မႈကိုလည္း ကခၽင္အမၽိဳးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) မွ မွတ္တမ္းႁပဳစုထားႃပီႁဖစ္သည္။

“ႁမစ္ႄကီးနားမွာရွိတဲ့ ဘုရားေကၽာင္းေတြမွာ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ပဲ ႁပည့္လွ်ံေနတယ္၊ ဒုကၡသည္ေတြက သူတို႔ အိမ္ႁပန္ဖို႔ကို အရမ္းစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနႂကရတယ္။ ကၽမတို႔ဟာ အခုလို စစ္ပြဲႂကားထဲမွာ ႁဖစ္ေနေပမယ့္ ေရကာတာေဆာက္တဲ့ တရုတ္ေတြကေတာ့ ေရကာတာေဆာက္ဖို႔ကိုပဲ အရွိန္ႁမင့္ လုပ္ေဆာင္ႃမဲ လုပ္ေနႂကတယ္”ဟု ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းကို ေစာင့္ႂကည့္ေလ့လာေန ေသာ အဖြဲ႔ႁဖစ္သည့္ ကခၽင္လူမႈဖြံ႔ႃဖိဳးေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ အားနန္မွ ေႁပာသည္။

ႄကီးမားလွသည့္ ေရကာတာမၽားတည္ေဆာက္မႈမၽားမွ ဧရာဝတီကိုကာကြယ္ရန္ ပန္ႂကားေတာင္းဆိုလႈပ္ရွား မႈႄကီးအတြင္းသို႔ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ႃပီး စြမ္းအား ၆၀ဝ၀ မီဂါၢဝပ္ရွိေသာ ႁမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္မႈကို ႁပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈႁပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဤအေႁခအေနမၽားကို တံု႔ႁပန္ေသာအားႁဖင့္ ႁမန္မာႏိုင္ငံ ႁပန္ႂကားေရးဝန္ႄကီးမွ ‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဧရာဝတီကို ကာကြယ္ပါမယ္’ လို႔ ေႁပာႂကားခဲ့ႃပီး ႁမစ္ဆံုေရကာတာေႂကာင့္ ႁမစ္ေအာက္ပိုင္းေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္း ကၽင္ဆိုင္ရာ အကၽိဳးဆက္မၽားအေပၚ ေလ့လာမႈတခုကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ႁဖစ္ေႂကာင္း ေႂကညာခဲ့သည္။

“ဒီလိုကတိကဝတ္ေတြ ေပးထားတဲ့ႂကားက ႁမန္မာစစ္အစိုးရဟာ ကၽမတို႔ရဲ့ အေရးပါလွတဲ့ ႁမစ္ႄကီးကို တရုတ္ လက္ထဲကို ဝကြက္အပ္ေနတယ္” ဟု (KDNG)မွ အားနန္မွ ေႁပာခဲ့သည္။ “ဧရာဝတီႁမစ္ကို အမွီႁပဳႃပီး မွီတင္းေနထိုင္ႂကတဲ့ သန္းေပါင္းမၽားစြာေသာ ႁပည္သူေတြအတြက္ ဒီဧရာဝတီႁမစ္ကို ကၽမတို႔ ကာကြယ္ရမယ္”

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႄကီးမားဆံုး အႁခားလွၽပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔ႁဖစ္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း (CPI)မွ စီမံကိန္းႄကီး၏ စီမံအုပ္ခၽဳပ္ေရးပိုင္းကို အဓိက ၪီးစီးႃပီး ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို ကုမၸဏီ၏ ဌာန ၁၁ သည္ ႁမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး ပထမအဆင့္ကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ရန္- အားနန္
ဖုန္းနံပါတ္ – (၆၆)၈၄၈၈၅၄၁၅၄
အီးေမးလ္ -kdngchn@gmail.com

အဂၤလိပ္၊ ႁမန္မာစာတမ္းပါ “ခက္ခဲႁပင္းထန္ေသာ ႁမစ္ႄကီးနားတိုက္ပြဲ”အမည္ရွိ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို၏ ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းႏွင့္ ဆိုင္ႏိုဟိုက္ဒရို၏ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမၽားကို ႂကည့္ရႈလိုပါက တတတ၏ိုညါ၏သမါ တြင္ သြားေရာက္ ႂကည့္ရႈႏိုင္သည္။