ေရနံတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ကမၻာ႔အႄကီးဆံုး ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမကို ဖြင့္ေပးလိုက္ႃပီ

အေရးေပၚ ထုတ္ႁပန္ေႂကညာခၽက္
ေမလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။
ဆက္သြန္ရန္- အားနန္၊ ၆၆ ၈၄ ၈၈၅ ၄၁၅၄ kdngchn@gmail.com

ႁမန္မာအစိုးရသစ္မွ ေရနံတူးေဖာ္ေရးအတြက္ ကမၻာ႔အႄကီးဆံုး ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမကို ဖြင့္ေပးလိုက္ႃပီ

ေတာရိုင္းတိရိစာန္မၽားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ မႂကာေသးမီကပင္ ကတိႁပဳထားသည့္ႂကားမွ ႁမန္မာအစိုးရသစ္သည္ စကၤာပူႏွင့္ ဂၽပန္ကုမၸဏီ ၄ ခုအား ကမBာ့အႄကီးဆံုး ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမႁဖစ္သည့္ ႁမန္မာႏိုင္ငံ ဟူးေတာင္းခၽိဳင့္ ဝွမ္းေဒသတြင္ ေရနံတူးေဖာ္ရန္ခြင့္ ေပးလိုက္ႃပီႁဖစ္သည္။ ႁမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႄကီးစီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္တၪီးႁဖစ္ႃပီး မႂကာေသးခင္က ေရြးခၽယ္တင္ေႁမွာက္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၪီးေဌးႁမင့္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႄကီးမား ကၽယ္ႁပန္႔သည့္ ဇီဝေလာင္စာဆီအတြက္ စိုက္ပၽိဳးေရး လုပ္ငန္းမၽားႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမၽားေႂကာင့္ ၄င္းနယ္ေႁမမွာ ယခင္ကတည္းက စိုးရိမ္ဖြယ္အေႁခအေနတြင္ ရွိေနႃပီးသားပင္ ႁဖစ္ပါသည္။

ဟူးေကာင္းနယ္ေႁမေဒသတြင္းရွိ လုပ္ကြက္ B (Block) မွ ရႏိုင္ေခၽရွိသည့္ ေရနံအားလံုးအတြက္ အစိုးရပိုင္ ႁမန္မာ့ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ အခိုင္အမာ စာခၽဳပ္ခၽဳပ္ဆိုထားေႂကာင္း ကုမၸဏီေလးခု စုေပါင္းဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ ွ Silver Wave ရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႃပီးခဲ့သည့္အပတ္၌ ေႂကညာခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းဧရိယာ မွာ ၁၉၀၆၆ စတုရန္းကီလိုမီတာကၽယ္ဝန္းႃပီး ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ပါဝင္သည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ယုဇနၪီးေဌးႁမင့္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ ကၽားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေႁမအတြင္း ဧကေပါင္း ၂၀ဝ၀ဝ၀ ကို ႄကံႏွင့္ ပီေလာပီနံစိုက္ပၽိဳးေရးလုပ္ငန္း စတင္ရန္အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ဘူဒို ဇာမၽားႏွင့္ ေႁမတူးစက္မၽားေႂကာင့္ သစ္ေတာမၽားပၽက္စီးႁခင္း၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးနယ္ေႁမဆိုသည့္ ဆိုင္းဘုတ္မၽားကိုသာ ခၽန္လွပ္၍ တိရိစျြာန္မၽား ေနထိုင္သြားလာရာ လမ္းမၽားကို ဖၽက္ဆီးမႈမၽားအေႂကာင္းကို ကခၽင္လူ မႈဖြံ႔ႃဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ (KDNG) မွ ၂၀၁၀ ႂသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ႁပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ တင္ႁပထားသည္။

ဟူးေကာင္းခၽိဳင့္ဝွမ္းေဒသမွ ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမကို ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္အေႁခစိုက္ ေတာရိုင္းတိရိစျြာန္မၽား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (WCS) ၏ အကူအညီႁဖင့္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ (WCS) မွ ဟူးေကာင္းခၽိဳင့္ဝွမ္း ေဒသသည္ အနာဂတ္တြင္ ကၽားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အဓိကေနရာ ႁဖစ္လာမည့္အေႂကာင္း ေႁပာဆိုတင္ႁပ မႈမၽား ရွိေသာ္လည္း ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေႁမဖၽက္ဆီးေနသည့္အေပၚ မည္သည့္တံု႔ႁပန္မႈမွ လုပ္ေဆာင္ႁခင္း မရွိေသး ေပ။ ႁမန္မာအစိုးရမွ ေနာင္ ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ခၽိဳင့္ဝွမ္းေဒသတြင္ ကၽားေကာင္ေရ ၅၀ မွ ၁၀ဝ ထိ ႏွစ္ဆ တိုးႁမင့္လာမည္ဟု ေႁပာဆိုခဲ့သည့္ ကမBာ့ကၽားထိန္းသိမ္းေရး အစည္းအေဝးႃပီးေနာက္ လအနည္းငယ္အႂကာတြင္ ဤေရနံတူးေဖာ္ခြင့္ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ႁပဳခဲ့ႁခင္းႁဖစ္သည္။

ႁမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမၼတသစ္ႁဖစ္သူ ဗိုလ္ခၽဳပ္ေဟာင္း သိန္းစိန္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေႁပာႂကားခဲ့သည့္ ၄င္း၏ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းတြင္ ႁမန္မာႏိုင္ငံအေနႁဖင့္ သစ္ေတာမၽားထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေတာရိုင္းတိရိစျြာန္မၽားကာကြယ္ရန္အတြက္ အထူးစီမံ ခၽက္မၽားကို အထူးအာရံုစိုက္ အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ထည့္သြင္းေႁပာႂကားခဲ့သည္။

‘ဗိုလ္ခၽဳပ္ေဟာင္း သိန္းစိန္က သဘာဝပတ္ဝန္းကၽင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စကားလံုးလွလွေလးေတြသံုးႃပီး ေႁပာေနတာ ေတြက ေလထဲမွာပါပဲ။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ေရနံအတြက္ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြက သူတို႔လုပ္ခၽင္တာအတြက္ ပိုက္ဆံေပးလို႔ရေပမယ့္ ကၽားေတြကေတာ့ အဲလိုလုပ္လို႔မရဘူး’ ဟု (KDNG) မွ ေႁပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အာနန္မွ ေႁပာသည္။

ႁမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မႂကာေသးခင္အခၽိန္က ႁပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အစိုးရအထက္တြင္ စစ္တပ္အာဏာကို တိတိကၽကၽ ႁပဌာန္းထားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေႁခခံၪပေဒကို အေႁခႁပဳ၍ စစ္တပ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မၽားႏွင့္ စစ္တပ္ဗိုလ္ခၽဳပ္ေဟာင္းမၽားသာ အဓိကပါဝင္ေသာ အစိုးရသစ္တရပ္ကို ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။

‘ဟူးေကာင္းခၽိဳင့္ဝွမ္းေဒသမွာရွိတဲ့ ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအေႁခအေနကို ႂကည့္ႁခင္းအားႁဖင့္ စစ္အစိုးရက ဘယ္ႏိုင္ငံ တကာသေဘာတူစာခၽဳပ္ေတြကိုပဲ လက္မွတ္ေရးထိုးပါေစ၊ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ဘယ္ႁပည္တြင္းၪပေဒေတြပဲ ခၽမွတ္ခၽမွတ္ ဒီဗိုလ္ခၽဳပ္ႄကီးေတြနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ၪပေဒရဲ့ အထက္မွာ ရွိေနၪီးမွာပဲ’ ဟု အာနန္မွ ဆို သည္။

၁။ ‘စိုက္ပၽိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြပဲ ႁပည့္ေနတဲ့ ဒီနယ္ေႁမက ကၽားထိန္းသိမ္းတဲ့နယ္ေႁမ လံုးဝမဟုတ္ေတာ့ဘူး’ ဟု အာနန္မွ ေႁပာသည္။ ‘အခု အစိုးရသစ္က အရင္ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ ဘာမွ မကြာဘူး၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူေတြကလည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ့အခၽိန္မွာ ကုမၸဏီေတြက သူတို႔လုပ္ခၽင္ရာလုပ္ဖို႔ ခြင့္ႁပဳခၽက္ လိုင္စင္ေတြ ရထားတယ္’ ဟု သူမမွ ဆက္ေႁပာသည္။

၂။ ‘ႄကီးမားကၽယ္ႁပန္႔တဲ့ ဇီဝေလာင္စာဆီအတြက္ စိုက္ပၽိဳးေရးေတြ၊ ေရနံတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြႂကားမွာ ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမ ဘယ္လိုလုပ္ ႁဖစ္လာႏိုင္မွာလဲ။ ဒီစီမံကိန္းက ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမအတြက္ ေနာက္ထပ္ ႃခိမ္း ေႁခာက္မႈတခုကိုလည္း ႁဖစ္ေစပါတယ္။’ဟု KDNG မွ ေႁပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အာနန္မွ ေႁပာသည္။ ‘တကယ္လို႔ ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေရးလုပ္ေနသူေတြက ဒီလိုပဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမယ္ဆိုရင္ ယုဇနလိုမၽိဳးပဲ ဒီကုမၸဏီေတြကလည္း ဗိုလ္ခၽဳပ္ႄကီးေတြရဲ့ အကူအညီေတြနဲ႔ သူတို႔စိတ္ႄကိဳက္ လုပ္ေနၪီးမွာပဲ’ ဟု သူမမွ ဆက္ေႁပာသည္။

ကခၽင္လူမႈဖြံ႔ႃဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ထုတ္ႁပန္သည့္ Tyants, Tycoons and Tigers  အစီရင္ခံစာတြင္ ေဒသခံလူမၽား၏ နယ္ေႁမအသိမ္းခံရမႈမၽား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမၽား ဖၽက္ဆီးခံရမႈမၽားႏွင့္ ယုဇနမွ ေဒသခံမၽား၏ လူေနထိုင္မႈ ဘဝမၽားကို ထိန္းခၽဳပ္ကန္႔သတ္မႈမၽားအေႂကာင္း အေသးစိတ္ ေဖာ္ႁပထားသည္။

‘ဒီေရနံတူးေဖာ္တဲ့ စီမံကိန္းက ေဒသခံလူေတြအတြက္ ဘာအကၽိဳးအႁမတ္မွ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေဒသခံလူေတြအေပၚ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အေရး ခၽိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ သူတို႔အတြက္ ပိုႃပီးခက္ခဲတဲ့ ဘဝေတြကိုသာ ဖန္တီးေပးမွာႁဖစ္တယ္’ဟု အာ နန္မွ ေႁပာသည္။

(KDNG) မွ ႁမန္မာအစိုးရသစ္အား ဤကဲ့သို႔ ေဒသခံႁပည္သူမၽား၏ ဘဝႏွင့္ ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမမၽားကို ဆိုးကၽိဳး သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည့္ ႄကီးမားကၽယ္ႁပန္႔ေသာ ဖြံ႔ႃဖိဳးေရးစီမံကိန္းမၽားလုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ႁပဳေနမႈမၽားကို ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ကခၽင္လူမႈဖြံ႔ႃဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ယက္အဖြဲ႔သည္ ဟူးေကာင္းခၽိဳင့္ဝွမ္းေဒသအေႁခအေနမၽားကို ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္ကတည္းကစ၍ ေစာင့္ႂကည့္ေလ့လာမႈမၽား ႁပဳလုပ္ေနႃပိး ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ “Valley of Darkness” ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ “Tyrants, Tycoons and Tigers” အစီရင္ခံစာမၽားကို ထုတ္ႁပန္ခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာမၽားကို ့အအစၚ၊တတတ၏ေၽုပက၏ခသာ တြင္ သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ သတင္းဌာနမၽားအတြက္ ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမမွ ဓာတ္ပံုမၽားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမၽားကိုလည္း ရယူႏိုင္ပါသည္။