ေရဖံုးလႊမ္းမႈကို ခုခံတြန္းလွန္ျခင္း

ကခၽင္ႁပည္နယ္သူ ႁပည္နယ္သားမၽား၏ ကြန္ယက္တခုႁဖစ္ေသာ မိမိတို႔ ကခၽင္လူမႈဖြံ႔òဖိးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ (Kachin Development Network Group) အေနႁဖင့္ တရုတ္အစိုးရပိုင္ တရုတ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျုမပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႁမန္မာစစ္အစိုးရ ပူးေပါင္း၍ ဧရာဝတီႁမစ္ေပၚႏွင့္ ႁမစ္လက္တက္ႄကီး ႏွစ္ခုတြင္ ေရကာတာ (၇) ခု တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းကို စၪ္ဆက္ မႁပတ္ေစာင့္ႂကည့္ ေနခဲ့ရာ၊ ၂၀ဝ၇
ခုႏွစ္တြင္ Damming the Irrawaddy အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ၄င္းေရကာတာမၽား ေဆာက္လုပ္မည့္ ေဒသအတြင္း ႁပည္သူမၽားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းကၽင္ဆိုင္ရာ အခၽက္အလက္မၽားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူခၽက္မၽားႏွင့္ ေရကာတာ ေဆာက္လုပ္ႁခင္းေႂကာင့္ ႁဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးကၽိဳးမၽားအား ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈမၽားကို ေဖာ္ႁပခဲ့သည္။

အျပည့္အစံုရယူရန္

Download English Version

Download Chinese Version