ေက်းရြာ၊ အိမ္၊ လည္ယာ၊ ၿခံေျမ၊ သခ်ဳႌင္းမ်ား ယုဇနကုမၸဏီမွ ဖ်က္ဆီးသိမ္းယူျခင္းအား ေျဖရွင္းေပးရန္

အျပည့္အစံုရယူရန္