အေမွာင္လႊမ္းေနေသာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္း

အစီရင္ခံစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းေဒသရွိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ က်ားထိမ္းသိမ္းေရး၊ လူေနမႈယာဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပည့္အစံုရယူရန္

Download English Version