စံျပမျဖစ္သည့္ စံျပစခန္းမ်ား

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ဟူးေကာင္းေဒသရွိယုဇန၏ အႀကီးစားစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အတင္း အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကို တိုက္ရိုက္ ဆိုးက်ိဳးခံစားေနၾကရေသာ ေတင္သူလယ္မားမ်ားမွ ၄င္းတို႔၏ လက္ရွိဘဝ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပထားသည္။
Mungchying Rawt Jat (MRJ) သည္ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္အတြင္း အႀကီးစား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ဆိုးက်ိဳးခံစားေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။
ၾကညါခ့ပငညါ ြ်ေတအ ဲေအ (MRJ) ၏ရည္ရြယ္ခ်က္
● အေျခခံလူထုမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊
● ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရရွိေရး၊
● သဘာဝအရင္းအျမစ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊
● ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရရွိေရး၊
● ေဒသခံမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းလံုၿခံဳေသာ ဘဝရရွိေရး။

အျပည့္အစံုရယူရန္