အာဏာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ က်ားမ်ား

 

ႁမန္မာႏိုင္ငံေႁမာက္ဖက္ လူသူမနီးဟူးေကာင္းခၽိဳင့္ဝွမ္း ေဒသအတြင္း ႁဖစ္ပြားေနသည့္ ခါးသီး ရင္နင့္ဖြယ္ ေႁမယာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈတခုအေႂကာင္း ဖြင့္ထုတ္ေရးသားမႈ တခုႁဖစ္သည္။ ခၽိဳင့္ဝွမ္းေဒသအတြင္း မၽိဳးဆက္မၽားစြာ ရပ္တည္ေနထိုင္လာႂကသည့္ လယ္သမားမၽားက ဘူဒိုဇာမၽားကို ေမာင္းထုတ္ႁခင္းကို၊ ေဒသခံမၽားက အာဏာပိုင္မၽားထံသို႔ တရားဝင္ ေမတၲာရပ္ခံႁခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ႂကသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ လယ္သမားမၽားသည္ ကမၻာ႕အႄကီးဆံုး ကၽားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေႁမကို ဧရာမ တသီးစားစိုက္ခင္းအႁဖစ္ ေႁပာင္းလဲပစ္ရန္ အားထုတ္ေနသည့္ တိုင္းႁပည္၏ ႂသဇာအရွိဆံုး ထိပ္တန္းစီးပြားေရးသမားမၽားအနက္ တၪီးႏွင့္ရင္ဆိုင္အံတုေနႂကရႁခင္းႁဖစ္သည္။

အျပည့္အစံုရယူရန္

Download English Version