ထုတ္ျပန္ခ်က္

အဆိပ္သင့္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရန္ျမန္မာအစိုးရကေျခလွမ္းသစ္ကိုေၾကျငာလိုက္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္။   ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ ႏိုင္ငံရွိ ေဒၚလာ ဘီလီယံ မ်ားစြာျဖင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ အေရးႀကီးေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ကို ေၾကညာလိုက္သည္။နက္နက္ရႈိင္းရိႈင္း  ျခစားလ်က္ရွိေသာ ကုန္သြယ္မႈတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္ Global Witness၊ ကခ်င္ လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႔ Related posts: ျမန္မာႏိုင္ငံ သယံဇာတမွ ရေငြမ်ား၏ ထက္၀က္ခန္႔မွာ ဗဟုိဘ႑ာတုိက္သို႔ ေရာက္မသြားဘဲ ႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ‘တျခားေသာ စာရင္းမ်ား’ ထဲသို႔သာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း EITI အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ေျမပံု